ឧបករណ៍ព្យាបាលទឹក

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    ឧបករណ៍ព្យាបាលអូស្មូសបញ្ច្រាស

    ដំណើរការបញ្ច្រាសអូស្មូសៈទឹកឆៅ pump ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំរុះ filter តម្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំរុះ filter តម្រងកាបោនសកម្ម soft ម៉ាស៊ីនធ្វើទឹក ត្រង out ព្រីទឹក។ ដំណើរការបញ្ច្រាសបន្ទាប់បន្សំ៖ ទឹកឆៅ pump ម៉ាស៊ីនបូមទឹកឆៅ filter ម៉ាស៊ីនចំរោះចំរុះប្រព័ន្ធចំរោះ carbon តម្រងកាបូនសកម្ម soft ម៉ាស៊ីនច្រោះទឹក (ស្រេចចិត្ត) filter តម្រងធន់ខ្ពស់ pump ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្ពាធខ្ពស់ os ការផ្លាស់ប្តូរបឋម→ការកែ PH →ធុងទឹក re